Nội dung đăng ký sẽ xuất hiện theo thứ tự từng bước:

Upload Photo
Gửi Ảnh CMND mặt trước
Upload Photo
Gửi Ảnh CMND mặt sau
Thẻ Bảo Hiểm Y Tế*
Gửi Ảnh Thẻ Bảo Hiểm Y Tế
Upload Photo
Gửi Ảnh Chân Dung cầm CMND